Isola: Ciele a zámery

Ciele a zámery

Podnikateľský zámer

Cieľom spoločnosti Isola je zaujať vedúce postavenie v riešení problémov s vlhkosťou na trhu so stavebnými materiálmi. Isola ponúka vysoko kvalitné a účinné riešenie pre strechy, steny, podlahy a základové konštrukcie, vychádzajúce z najnovších technických poznatkov

Náš hlavný cieľ

Naším cieľom je zabezpečiť pre svojich zamestnancov motivujúce a inšpirujúce pracovné prostredie, v ktorom sa kladie dôraz na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a rozvoj ich odborných znalostí a schopností. Isola kladie veľký dôraz i na ochranu životného prostredia. 

Stratégia

Cieľom spoločnosti Isola je dodávať výrobky špičkovej kvality a kvalitný servis.

Isola sa usiluje o udržanie vedúceho postavenia na domácom trhu v Nórsku a súčasne sa pritom snaží o získanie vedúceho postavenia na vybraných trhoch v zahraničí.

Predajné aktivity firmy sa budú vplyvom dlhodobého vývoja výrobkov, ktoré majú vysokú úroveň vďaka odborným znalostiam a prieskumu trhu, neustále zvyšovať.

Isola sa sústreďuje ako na vývoj vlastných výrobkov za účasti vlastných kvalifikovaných pracovníkov, tak aj na spoluprácu s externými vývojovými laboratóriami.

Výroba vo vlastných výrobných závodoch je kľúčovým bodom činnosti firmy Isola.

Pokračujúca automatizácia a bohaté odborné znalosti umožňujú firme Isola klásť dôraz na spojenie konkurencieschopnosti svojich výrobkov na svetových trhoch s efektívnou a rýchlou logistikou. Všetci zamestnanci trávia časť svojho pracovného času v teamovej spolupráci, aby vylepšili svoje pracovné metódy. Naším cieľom je dosiahnuť na každej úrovni celého procesu výroby neustále zlepšenie.

Ciele a stratégie vytýčené firmou Isola sú naplňované  pomocou špeciálnych programov na zlepšenie a plánov práce.  Práca firmy Isola zahrňuje strategicky spolu súvisiace úlohy a ciele. Tie sú rozdelené na zvláštne jednotlivé ciele a teamové úlohy, aby ich všetci, komu budú určené, pochopili.

Význam a pravidlá teamovej spolupráce
Spolupráca

Svoje ciele chceme dosiahnuť spoločnou prácou. Naša vnútorná aj vonkajšia komunikácia je charakterizovaná spoluprácou, otvorenosťou a rešpektom.

Pracovná pohoda

Isola si praje, aby jej spolupracovníci boli priateľskí a schopní, ktorí svoje denné úlohy plnia so záujmom
a nadšením. Tešíme sa na to, čo vytvoríme a čo spoločne dosiahneme.

Etika

Rokovania a uzatvorené zmluvy Isoly musia byť vždy v súlade s platnými zákonmi, predpismi a etickými normami a spoločnosťou odsúhlasené. Isola je zaviazaná nasledujúcimi zásadami a cieľmi v otázkach kvality a životného prostredia v zhode s jej obchodnou politikou.